sarコマンドメモ

後で追記する予定

インストール

sudo yum install sysstat

ログファイル保存場所

/var/log/sa/

表示

sar

sar 5 3
sar [表示間隔(秒)] [表示回数]